Informacja RODO

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że firma ANDREX-VG, w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej przetwarza informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), mają
charakter danych osobowych. Dane te dotyczą przedsiębiorców i są pozyskiwane ze źródeł
publicznych, jak CEIDG, KRS, rejestr REGON czy rejestr podatników VAT.
W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych, firma ANDREX-VG jest zobowiązana podać informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.
W świetle powyższego informujemy Państwa, iż:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest firma ANDREX-VG
prowadzący działalność gospodarczą pod adresem:
ANDREX-VG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 
NIP: 817-217-33-57 REGON: 180930475

2. Dane kontaktowe Administratora

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
z Administratorem pod nr tel. +48 17 785-28-93, adresem biuro@andrex-vg.com
lub na adres do korespondencji: Brzyście 35 k/Mielca 39-307 Gawłuszowice

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących
celach:

 1. prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na tworzeniu pakietów
  danych dotyczących przedsiębiorców i dostarczaniu tak przygotowanej informacji
  gospodarczej klientom Administratora, zgodnie z otrzymanym zleceniem oraz ofertą.
  Opracowywane pakiety mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa obrotu
  gospodarczego oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy klientem a odbiorcami jego
  towarów lub usług.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Interes ten polega na opracowywaniu
  pakietów informacji gospodarczych oraz oferowaniu Klientom usług związanych z tymi
  pakietami, zgodnie z przedmiotem działalności firma ANDREX-VG.
  W ramach prawnie uzasadnionego interesu administrator przetwarza następujące
  kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby,
  adres do korespondencji, adresy prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, e-mail,
  telefon, data założenia działalności, informacja, czy firma jest płatnikiem VAT, urodziny
  właściciela, branża. Administrator może przetwarzać ponadto dane dotyczące lokalizacji
  firmy w postaci linku do map Google, linku do konta Skype oraz danych statystycznych
  w postaci szacunkowej populacji regionu, w którym przedsiębiorca prowadzi
  działalność;
 2. wykonanie obowiązku prawnego, jakim jest zapewnienie realizacji praw
  podmiotów danych, w tym prawa dostępu do danych osobowych, prawa do żądania
  sprostowania danych osobowych, prawa do żądania usunięcia danych osobowych,
  prawa do żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa
  do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania.
  Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. realizacja obowiązku
  prawnego ciążącego na administratorze. Administrator przetwarza dane w powyższym
  zakresie również w ramach swojego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na zapewnieniu zgodności z prawem i
  rozliczalności przetwarzania;
 3. weryfikacji, czy w odniesieniu do pozyskiwanych danych osobowych
  określonej osoby nie został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania.
  Administrator respektuje prawo osób, których dane dotyczą do wnoszenia sprzeciwu
  wobec przetwarzania. Po uwzględnieniu sprzeciwu Administrator usuwa te dane ze
  swoich baz. Administrator czyni starania, aby dane, w odniesieniu do których został
  wniesiony sprzeciw nie zostały ponownie pobrane i udostępnione w ramach pakietu
  danych. W związku z powyższym Administrator przechowuje kopię danych osób
  wykreślonych z baz.
  Podstawą przetwarzania danych w ramach powyższego celu jest prawnie uzasadniony
  interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu
  prawidłowej realizacji prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji. Państwa dane mogą
  być przetwarzane przez Administratora w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub
  elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji. Podstawą przetwarzania
  jest w takiej sytuacji prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na
  dbałości o pozytywne relacje z osobami, z którymi Administrator utrzymuje kontakty w
  ramach prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Państwo
  zapoczątkowali rozmowę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
  zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych i dowodowych.
  Państwa dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych, na
  potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi
  prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zarchiwizowane
  w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
  obrony przed roszczeniami lub zarzutami.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez różny czas, w zależności od celu, dla którego
dane osobowe są przetwarzane:

 1. dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej –
  przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu
  wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które
  zdarzenie nastąpi wcześniej;
 2. dane przetwarzane w celu weryfikacji, czy w odniesieniu do pozyskiwanych
  danych nie został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania – przez czas
  istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 3. dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy
  komunikacji – przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez
  okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż
  do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;
 4. dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem
  obowiązków – przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie
  się z tych obowiązków, nie dłużej jednak do czasu przedawnienia tych obowiązków lub
  przedawnienia ewentualnych roszczeń z nich wynikających;
 5. dane przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych – do czasu
  przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez czas wymaganej przepisami prawa
  archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej.

5. Źródła pozyskiwania danych osobowych

Dane osobowe, które posiada Administrator pochodzą przede wszystkim z rejestrów i
ewidencji, w odniesieniu do których na mocy powszechnie obowiązujących przepisów jest
zapewniona jawność i powszechny dostęp, w tym z:
1) Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
2) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
3) rejestru REGON,
4) wyszukiwarki podatników VAT,
Administrator może ponadto uzyskiwać Państwa dane osobowe:
1) z powszechnie dostępnych stron internetowych,
2) od innych przedsiębiorców,
3) od Państwa, w zakresie, dane zostały przez Państwa upublicznione lub podane w
kontakcie z Administratorem.
Administrator nie pozyskuje i nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani
danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych
środków bezpieczeństwa.

6. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:

 1.  klienci Administratora prowadzący działalność gospodarczą,
 2.  upoważnieni współpracownicy Administratora (w celu i w zakresie, w jakim jest to
  niezbędne do realizacji ich obowiązków na zajmowanym stanowisku),
 3. instytucje państwowe, w przypadku jeżeli wymagają tego wiążące Administratora
  przepisy prawa;
 4. podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie – w razie konieczności przesłania do
  Państwa korespondencji pocztowej;
 5.  podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora: podmioty, które
  mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych podczas świadczenia na rzecz
  Administratora usług hostingu, dostarczania poczty elektronicznej i innych
  elektronicznych środków komunikacji, podmiotów obsługujących wykorzystywane
  przez Administratora bazy danych i systemy informatyczne. Administrator nie udostępnia swoim klientom danych osobowych w celach marketingowych.
  Po przekazaniu danych przez Administratora, klienci mogą uzyskać własne, niezależne
  podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

7. Prawa, które przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Na podstawie RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z
przetwarzaniem danych osobowych

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych
 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach

W przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, Administrator usunie
Państwa dane z posiadanych baz i zaprzestanie udostępniania tych danych swoim
kontrahentom.
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mogą Państwo ponadto w dowolnym
momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie,
w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa powyżej będą przysługiwać Państwu w odniesieniu
do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy
prawnej.
W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych
narusza przepisy prawa, mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

8. Automatyczne podejmowanie decyzji

Mogą Państwo podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych
osobowych, w tym profilowaniu, jeśli Administrator jest do tego uprawniony na mocy
obowiązujących przepisów prawa lub za Państwa uprzednią zgodą. Administrator nie
podejmuje jednak decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu
i wywołują skutki prawne względem osoby, której dane dotyczą.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.